Dopis doktora Karla Volného k hospodaření krajských nemocnic

1
Odboru zdravotnictví Krajského úřadu MSK
cestou Výboru zdravotní a preventivní péče Zastupitelstva MSK


V Ostravě 23. srpna 2021


Další doplňující dotazy k optimalizaci nemocnic v MSK


Děkuji za zaslání Vyjádření k doplňujícím dotazům k optimalizaci nemocnic MSK ze dne
16. července 2021. Vaše odpovědi na mé závažné dotazy byly bohužel strohé, vyhýbavé,
většinou nic neříkající. Proto si dovoluji vznést další doplňující dotazy:

1. Na základě čeho, jakých argumentů a faktů, se prosím domníváte, že optimalizace
nemocnic v MSK byla skutečně nutná a že šlo, jak píšete, o strategicky správný krok?
Studiem dostupných materiálů pracovní skupiny, která se v letech 2018 a 2019 zabývala
přípravou oné optimalizace, a rovněž studiem dokumentů projednávaných zdravotním
výborem v předchozím volebním období, jsem bohužel žádné relevantní argumenty a
fakta nenašel. Provedli jste prosím metodologicky správně skutečnou analýzu zdravotního
stavu obyvatel MS kraje? Proč jste dosud nevyslyšeli opakované návrhy občana
Stanislava Saksy z Orlové a neprovedli skutečnou analýzu, jak se ta vaše adorovaná
optimalizace nemocnic v MSK v praxi již více než 2,5 roku skutečně povedla, a to po
stránce medicínské, ekonomické, finanční a sociologické?


2. Žádám, abyste prokazatelně doložili o jaké razantní úspoře v nákladech mluvíte a také o
kolik tržeb ze zdravotních pojišťoven krajská nemocnice KarvináRáj přišla poté co byla
zrušena akutní péče v orlovské nemocnici? Rovněž uveďte o kolik se navýšily tržby od
ZP v karvinské nemocnici? Dále žádám, abyste vyčíslili kolik a zda vůbec MSK ušetřil
finančních prostředků na provozních dotacích pro krajskou nemocnici KarviRáj před
zrušením orlovské nemocnice a po jejím zrušení?


3. Píšete, že prý došlo k efektivnímu rozložení zdravotní péče v regionu. Jak chcete
prosím občanům vysvětlit, že tímto vaším opatřením jste zapříčinili, že ve městě Karviná
jsou v blízkosti dvě ortopedická lůžková oddělení a občané ze spádu orlovské nemocnice
musí jezdit k operacím do Karviné?


4. Žádám dále o vyčíslení o kolik se snížil počet operací totálních endoprotéz velkých
kloubů po přestěhování ortopedie do karvinské nemocnice? A žádám taktéž o srovnání se
stavem, když byly tyto operace prováděny na orlovské ortopedii?


5. Dále žádám o porovnání tržeb od ZP za provedené operace totálních endoprotéz,
dříve prováděných v orlovské nemocnici, a nyní v karvinské nemocnici po přestěhování
lůžkového ortopedického oddělení? Srovnejte prosím období, kdy nebyly omezené
operace kvůli Covidu meziročně 2018 a 2019? A o kolik tržeb ze ZP karvinská nemocnice
přišla?


6. Dalším nehospodárným krokem organizátorů krajského zdravotnictví v MSK v souvislosti
se zrušením lůžkového ortopedického oddělení v orlovské nemocnici byly, podle mých
poznatků, zbytečně vynaložené investiční prostředky MSK ve výši 44 mil. Kč na nové
operační sály v karvinské nemocnici. Přitom specializované ortopedické operační sály
v Orlové byly v nedávné minulosti zřizovatelem rekonstruované a byly moderní a plně
funkční pro operace velkých kloubů v Orlové. Jak tuto nehospodárnost hodláte občanům
kraje vysvětlit?


7. V neposlední řadě píšete, že nabídku zajišťovat péči o pacienty na nových pracovištích
dostali všichni zaměstnanci nemocnice v Orlové. Prosím tedy o vyčíslení kolik
zaměstnanců z Orlové vlivem vaší optimalizace skutečně přešlo do nemocnic
v Karviné a v Havířově? A kolik zkušených zdravotnických pracovníků odešlo do jiných
zdravotnických zařízení, a to v době naprostého nedostatků kvalifikovaných lékařů a
sester v našich krajských nemocnicích?


Za vaše podrobné odpovědi děkuji.

S úctou
MUDr. Karel Volný

člen Výboru zdravotní a preventivní péče Zastupitelstva MSK